Všeobecné obchodní podmínky

Přihlášením se u RedKiss, nabídky společnosti Monkeys IT Produktion Ltd. (dále zvané „provozovatel“), prohlašuješ, že souhlasíš se zde uvedenými Obchodními podmínkami (dále zvanými „VOP“). Prohlašuješ, že souhlasíš s tím, že v rámci přihlašovacího procesu potvrzuješ vzetí Všeobecných obchodních podmínek na vědomí a souhlas s nimi.

Dbej, prosím, na toto: Pro přihlášení se na naši webovou stránku RedKiss a její užívání musíš mít dosažen věk minimálně 18 let. Pokud se VOP nesouhlasíš, musíš od přihlášení upustit a nesmíš tak z tohoto důvodu naši webovou stránku ani používat nebo navštěvovat.

Článek 1 Oblast použití VOP, paralelní vydání, popř. paralelní domény, změny VOP

(1) Pro styk mezi provozovatelem a osobou, jež hledá kontakt (dále zvanou „uživatel“), platí níže uvedené VOP.
(2) Přihlášení a VOP zahrnují také provozování nabídky s dalšími označeními a/nebo dalšími doménami a zejména zveřejňování Tvého kontaktního inzerátu i tam.
(3) Tyto VOP platí jak pro bezplatnou část nabídky, tak také – ovšem vždy jen tehdy, kdy si uživatel zvláštní objednávkou, v níž byl na náklady výslovně upozorněn, objednal zpoplatněné služby – pro onu část nabídky, jež je zpoplatněna.
(4) Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto VOP pro běžné členy, jak následuje. V tomto případě Ti budou změněné, budoucí VOP před jejich vstoupením v platnost zaslány e-mailem. Pokud do dvou týdnů od doručení tohoto e-mailu proti nim nevzneseš námitku nebo nabídku budeš bez námitky používat dál, platí změněné podmínky za přijaté. V e-mailu, jenž bude obsahovat změněné podmínky, Tě na právo vznést námitku a na význam dvoutýdenní lhůty zvlášť upozorníme. V případě vznesení Vaší námitky proti změně VOP nám přísluší řádné právo na výpověď podle článku 6.
(5) Nárok na odvolání zaniká, kdy je služba (portál) uživatelem využívána. K tomu se počítá i komunikace mezi uživateli, či nákup mincí.

Článek 2 Předpoklady pro účast, uzavření smlouvy, doba platnosti a prodloužení

(1) K účasti jsou oprávněni pouze zletilé a k právním úkonům zcela způsobilé fyzické osoby. Uživatel ujišťuje provozovatele, že dosáhl 18 let svého života.
(2) Provozovatel je oprávněn zkontrolovat si osobní údaje uživatele, např. vyžádáním si vhodných úředních dokumentů od uživatele, a uživatele, kteří nejsou k účasti oprávněni, popřípadě vymazat.
(3) Služby na webové stránce RedKiss se nabízí v zásadě k využití pouze pro soukromé účely. Profesionální využívání bez svolení provozovatele v písemné formě není povoleno a vede k okamžitému vyloučení. Každý uživatel se přihlášením zavazuje, že bude služby využívat pouze pro soukromé účely, ledaže je s provozovatelem ujednáno něco odlišného.
(4) Smlouva je uzavřena, jakmile provozovatel potvrdil přihlášku uživatele. Právní nárok na přihlášení u RedKiss není dán.
(5) Smlouva je na dobu neurčitou a končí podle článku 6.
(6) Zpoplatněná členství se prodlužují na konci doby platnosti vždy automaticky o časový úsek, sjednaný v objednávce, popř. není-li sjednáno žádné jiné prodlužovací období, o původní dobu platnosti, pokud nebyla před uplynutím v požadované formě a lhůtě vypovězena.
(7) Testovací předplacené členství bude po uplynutí doby platnosti testovacího předplaceného členství automaticky prodlouženo jako zpoplatněné členství o dobu platnosti, jež byla sjednána v objednávce, popř. nebyla-li tam sjednána žádná jiná lhůta, o dobu platnosti v trvání jednoho měsíce vždy s automatickým prodloužením, pokud nebylo před uplynutím v požadované formě a lhůtě vypovězeno.
(8) Na požádání můžete nechat Váš profil odstranit, mějte na paměti, že za danou službu může být účtován poplatek, který musí být předem uhrazen.

Článek 3 Popis objemu plnění služeb; technická disponibilita

(1) Provozovatel provozuje portál na internetu, přes nějž mohou uživatelé navázat vzájemný kontakt pro navázání styků. Uživatelé mají možnost se přihlásit a v rámci portálu hledat další osoby (uživatele), jejichž profily jsou založeny v centrální databance. Členové si mohou prohlédnout profily dalších členů a navázat s nimi kontakt. Pro každého uživatele je dále zřízena elektronická poštovní schránka pro zprávy od dalších uživatelů a pro servisní sdělení provozovatele. Dále je možné se účastnit aukcí. Člen je oprávněn v rámci svého členství iniciovat aukce sám, jakož i vydražovat.
(2) Při uzavření standardního členství nebo členství VIP nepřebírá provozovatel žádnou záruku za to, že ve sjednané době trvání smlouvy dojde k úspěšnému zprostředkování kontaktu. Provozovatel v důsledku toho neručí za to, když se ve sjednané době platnosti smlouvy žádný kontakt neuskuteční. Při uzavření členství VIP+ Vám budou v případě, že jste ve lhůtě 6 měsíců prokazatelně neměli kontakt s žádným dalším členem, Vaše členské příspěvky vráceny. Za tímto účelem se člen zavazuje, že se na portál přihlásí každý týden nejméně jednou a bude se účastnit dění na portálu.
(3) Provozovatel zaručuje disponibilitu nabídky 97% vztaženo na jeden rok. Pod disponibilitou se rozumí poměr času Je (ČJ) k času Má být (ČMB): VF(%) =(ČJ / ČMB) *100. Čas Je (ČJ) je časovým obdobím, kdy je systém na výstupu z routeru počítačového centra skutečně disponibilní. Do času Má být se nezapočítávají časová období, nezbytná pro údržbu systému, a přerušení pro zabezpečení Offline vždy v přiměřeném rámci, jakož i přerušení z důvodu vyšší moci nebo z příčin, které provozovatel nemohl odvrátit, např. nouzová opatření, aby se zabránilo vniknutí viru.

Článek 4 Neplacené a zpoplatněné služby, ceny

(1) Využívání určitých služeb na platformě je zpoplatněné, toto bude před poskytnutím těchto služeb sděleno.
(2) Zpřístupněním úplatných služeb (např. získání tzv. předplatného) akceptuje uživatel s tím spojenou platební povinnost.
(3) Provozovatel si vyhrazuje právo používat pro různé varianty nabídky nebo skupiny uživatelů různé modely úplaty. Přesné výše úplaty a podmínky budou oznámeny při zpřístupnění příslušné služby.

Článek 5 Platební podmínky

(1) Případně vzniklá úplata musí být uhrazena provozovateli předem bez jakékoli srážky. Částka bude inkasována v plné výši platebním způsobem, zvoleným v objednávce.
(2) Přihlášením se, uvedením informací, nezbytných pro zvolený způsob platby, jakož i využíváním úplatné služby uděluje uživatel provozovateli zmocnění pro inkasování příslušné částky.

Článek 6 Odhlášení, výpověď a zrušení smlouvy

(1) Uživatel je kdykoli oprávněn svůj bezplatný profil bez uvedení důvodů dopisem, e-mailem, faxem odhlásit. Smluvní vztah předtím uzavřený je odhlášením ukončen. Toto neplatí pro případně uzavřené úplatné služby, které se musí vypovědět separátně.
(2) V případě využívání úplatné služby může uživatel podat výpověď kdykoli ve sjednaných výpovědních lhůtách. Výpověď lze učinit písemně (např. dopisem nebo faxem) nebo případnými dalšími cestami, určenými pro výpověď, uvedenými k tomuto účelu v části webových stránek „Můj účet". K bezvadné identifikaci musí výpověď obsahovat tyto informace: e-mailovou adresu (s níž se uživatel registroval) a uživatelské jméno. Kromě toho by měla obsahovat následující informace: Jméno a příjmení, adresu, důvod výpovědi. Výpověď se musí osobně podepsat. Není-li sjednáno něco jiného, lze zpoplatněná členství, která mají dobu platnosti v trvání jednoho měsíce nebo delší, vypovědět do 10 dnů před koncem doby platnosti smlouvy. Testovací předplatné členství s dobou platnosti kratší než jeden měsíc lze vypovědět do 24 hodin před uplynutím testovacího předplatného členství. V případě platby přes WAP Billing nebo PayPal lze zpoplatněné členství ukončit výlučně ze strany zákazníka samotného přes příslušného platebního providera, který bude zákazníkovi sdělen při rezervaci členství, nebo na který se lze dotázat u našeho supportu.
(3) Provozovatel může smlouvu vypovědět kdykoli na pouze bezplatné služby a na zpoplatněné služby kdykoli s dodržením desetidenní výpovědní lhůty ke konci zaplacené doby platnosti smlouvy.
(4) Právo na okamžitou výpověď ze závažného důvodu zůstává nedotčeno. Provozovatel má právo na okamžitou výpověď zejména tehdy, poruší-li uživatel své povinnosti z této uživatelské smlouvy a i přes upomínku se stanovením přiměřené lhůty neučiní ve stanovené lhůtě žádnou nápravu. Upomínky není zapotřebí, pokud tato neslibuje žádný úspěch nebo pokud je porušení do té míry závažné, že od provozovatele nelze trvání na smlouvě očekávat. Závažnost porušení může vyplývat i z toho, že byl uživatel pro srovnatelné porušení upomínán již několikrát.
(5) Ukončením smlouvy končí veškeré povinnosti provozovatele ukládat data uživatele, nevyžadují-li toho uložení zákonné lhůty pro úschovu.
(6) Poštovní adresa: Monkeys IT Produktion Ltd., Room 2103, 21/F, Futura Plaza, 111 How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong. POZOR!!>> Zákazníci z České Republiky mohou své výpovědi posílat na servisní provozovnu služeb Creative Storm s.r.o., Budilova 161/15, 30100 Plzen, Česká Republika (žádná zákaznická podpora, žádné technické nebo jiné dotazy)

Všechny výpovědi potvrdí služba písemně na e-mailovou adresu, uvedenou při přihlášení. V případě pochybností má abonent povinnost prokázat, že výpověď zaslal, popř. že obdržel potvrzení výpovědi.

Článek 7 Právo na odvolání

Máte právo odvolat tuto smlouvu do čtrnácti dnů bez uvedení důvodů. Lhůta pro odvolání smlouvy činí čtrnáct dnů od uzavření příslušné smlouvy. Aby bylo možné Vaše právo na odvolání vykonat, musíte nás (Creative Storm s.r.o., Budilova 161/15, 30100 Plzen, Česká Republika), o svém rozhodnutí odvolat tuto smlouvu informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). K zachování lhůty pro odvolání postačí, pokud sdělení o výkonu práva na odvolání odešlete před uplynutím lhůty pro odvolání. Pokud jste požadovali, že má poskytování služeb započít během lhůty na odvolání, musíte nám uhradit přiměřenou částku, jež odpovídá podílu služeb, které již byly poskytnuty do doby, kdy nás informujete o výkonu práva na odvolání ohledně této smlouvy, k celkovému rozsahu služeb, s nimiž se ve smlouvě počítá. Provozovatel je oprávněn pověřit poskytováním částí nebo celého spektra výkonů třetí osoby, avšak zůstává přitom smluvním partnerem uživatele.

Článek 8 Ručení provozovatele

(1) Provozovatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za správnost a obsah údajů v přihlašovacích, popř. profilových datech uživatelů nebo za jiné uživatelem generované obsahy. Provozovatel nepřebírá žádnou záruku za případné zneužití informací. Provozovatel si vyhrazuje právo – avšak takovouto povinností se nezabývá -, zkontrolovat a popř. vymazat obsah každého textu, jakož i zasílaných fotografií, popř. grafických souborů co se týče dodržování zákonných ustanovení a těchto VOP.
(2) Provozovatel ručí za škody uživatele, které způsobili provozovatel, jeho zákonní zástupci, vedoucí pracovníci nebo pomocníci úmyslně nebo z důvodu hrubé nedbalosti.
(3) Nezávisle na míře zavinění ručí provozovatel za škody, které vznikly tím, že osoby, uvedené v odstavci 2, porušily svoji povinnost, jejichž splnění vůbec teprve umožňuje řádné provádění smlouvy a na jejíž dodržování se uživatel pravidelně spoléhá a smí se spoléhat (kardinální povinnosti), jakož i v případě lstivého oklamání. Tím samým způsobem ručí provozovatel, spočívá-li škoda v porušení provozovatelem převzaté záruky nebo v nikoli jen organizačním zavinění z nedbalosti.
(4) Nedotčeny zůstávají také nároky uživatele na náhradu škody z poškození na životě, tělesného nebo zdravotního poškození, která spočívají na porušení povinnosti provozovatele nebo okruhu osob, uvedeném v odstavci 2.
(5) V jiných případech než v těch, které jsou uvedeny v odstavcích 2 až 4, je ručení provozovatele – nezávisle na právním důvodu – vyloučeno. Nároky na náhradu škody vůči provozovateli se promlčují po uplynutí 12 měsíců od jejich vzniku, ledaže se zakládají na nedovoleném nebo úmyslném jednání.
(6) Nevyloučené nároky na náhradu škody jsou, kromě případů, uvedených v odstavcích 2 a 4, ohledně předvídatelných, omezeny na škody typické pro smlouvu. V případě prodlení činí maximálně 5% hodnoty objednávky.

Článek 9 Zodpovědnost uživatele; povinnost zproštění; všeobecné povinnosti uživatele

(1) Za obsah své přihlášky a tím i za informace, které o sobě poskytne, je zodpovědný uživatel sám. Uživatel ujišťuje, že jím uváděná data jsou pravdivá a popisují uživatele osobně. Mimoto uživatel ujišťuje, že nabídku nevyužívá pro obchodní účely a/nebo že profily třetích osob, které mu byly svěřeny, nevyužívá k obchodním účelům, včetně reklamních účelů, pokud a potud toto nebylo s provozovatelem v písemné formě ujednáno.
(2) Uživatel se zavazuje, že provozovatele odškodní za jakýkoli druh žalob, škod, ztrát nebo pohledávek, které mohou vzniknout přihlášením uživatele a/nebo jeho účastí na tomto servisu. Uživatel se zejména zavazuje zprostit provozovatele jakéhokoli ručení a všech povinností, výdajů a nároků, které vyplynou ze škod pro urážku, pomluvu, porušení osobnostních práv, kvůli výpadku služeb pro další uživatele, pro porušení nehmotných statků nebo jiných práv. Povinnost zproštění se vztahuje i na náklady, jichž je zapotřebí k odvrácení uplatnění takovýchto práv.
(3) Uživatel je povinen zacházet s e-maily a jinými zprávami důvěrně a tyto zpřístupnit třetím osobám pouze s výslovným předchozím souhlasem odesilatele. Toto platí i pro jména, telefonní čísla a čísla faxů, data ohledně adres, e-mailové adresy a/nebo URL.
(4) Uživatel se dále zavazuje, že nebude službu zneužívat, zejména:
- nebude rozšiřovat žádný hanobící, neslušný nebo jinak protiprávní materiál nebo takového informace. Toto se týká zejména pornografických, rasistických, štvavých nebo srovnatelných obsahů, jakož i obsahů, nevhodných pro nezletilé (ovlivnitelné ve vývoji);
- nebude ji využívat k tomu, aby obtěžoval, ohrožoval další uživatele nebo porušoval práva (včetně osobnostních práv) třetích osob;
- nebude vkládat do systému žádná data, která obsahují počítačový virus (infikovaný software) nebo software nebo jiný materiál, který je chráněn autorskými právy, ledaže uživatel má práva na toto nebo má k tomuto nezbytné souhlasy;
- nebude ji využívat způsobem, jenž negativně ovlivňuje disponibilitu nabídek pro další uživatele;
- nebude zadržovat e-maily pro další uživatele a nebude se o to ani pokoušet;
- bude posílat e-maily uživatelům výlučně za účelem komunikace, nikoli k vychvalování nebo nabízení či služeb dalším uživatelům (výjimkou jsou případy, kdy je toto provozovatelem výslovně povoleno);
- nebude zasílat žádné řetězové dopisy;
- nebude posílat zprávy nebo e-maily sloužící k profesním účelům;
- v profilových datech nebude explicitně uvádět jména, adresy, telefonní nebo faxová čísla, jakož i kurýrní informace a e-mailové adresy.
(5) Využije-li uživatel osobní data třetích osob bez předchozího svolení (v písemné formě) provozovatele k obchodním účelům, popř. využije-li je k účelu provozovatelem nepovolenému a/nebo spojí-li se svým přihlášením obchodní zájmy, zavazuje se uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši EUR 1000,00 za každé prokázané, zaviněné protiprávní jednání. Další nároky na náhradu škody zůstávají tímto nedotčeny.
(6) Uživatel se dále zavazuje, že své heslo nikdy nepředá třetím osobám. Pokud by se i přesto někdo další k heslu dostal, existuje nebezpečí zneužití těchto dat. Pro tento případ je uživatel zodpovědný za všechna jednání, učiněná na jeho uživatelském účtu. Má-li uživatel podezření, že se přístupová data mohla dostat ke třetím osobám, je povinen o tom provozovatele informovat a sám učinit vhodná opatření k zabránění dalšímu zneužívání.

Článek 10 Komunikace mezi členy

Zákazník má povědomí o tom, že společnost Monkeys IT Produktion Ltd. využívá k animaci a komunikaci s dalšími členy profesionální animátory a operátory, kteří nejsou v systému zvlášť vyznačeni. Tato služba se provádí v nejvyšší kvalitě a s těmito animátory není možné žádné reálné setkání. Toto platí i pro aukce, realizované za účelem pobavení.

Článek 11 Salvátorská klauzule

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy nebo VOP neúčinným nebo byla-li by smlouva neúplná, zůstávají ostatní klauzule smlouvy nebo VOP ohledně jejich platnosti nedotčeny. Neúčinné ustanovení platí za nahrazené takovým ustanovením, které se právně účinným způsobem hospodářsky co nejvíce blíží smyslu a účelu neúčinného ustanovení. To samé platí i pro případné mezery ve smlouvě.

Článek 12 Místo příslušnosti soudu a aplikovatelné právo, doložka o písemné formě

(1) Platí německé právo s vyloučením kupního práva OSN.
(2) Vedlejší ústní ujednání nebyla učiněna.

Další informace:

Chyby v zadávání můžeš, jak je obvyklé, opravit klávesnicí a myší v zadávacích políčkách, když si klikneš na registrační, popř. platební tlačítko. Text smlouvy Ti bude zpřístupněn příslušně dle zákonných ustanovení, uložení do paměti jdoucí nad tento rámec pro Tebe po uzavření smlouvy neprovádíme.

Prohlášení o ochraně dat

Tuto webovou stránku provozuje Monkeys IT Produktion Ltd.

Ochrana Tvých osobních dat je pro nás velice důležitá. Poskytneš-li nám v rámci nabízených služeb osobní data, budeme-li je zpracovávat nebo využívat ("používat"), bude to probíhat v rámci příslušných ustanovení německého a evropského práva na ochranu dat.

Používáme osobní data, která nám aktivně sdělíš (např. při přihlášení Tvá profilová data včetně, pokud jsi tyto údaje dobrovolně zaznamenal, např. i údaje k Tvému sexuálnímu životu nebo Tvému zdraví), jakož i kromě toho v rámci Tvých přístupů k naší službě jména Host přístupového počítače, IP adresu, uživatelské jméno, datum a čas daného přístupu k bezpečné realizaci požadované nabídky (např. znázornění Tvého profilu na RedKiss, zasílání Tvých zpráv dalším členům, předávání Newsletteru RedKiss).

Využíváme-li data k účelu, jenž podle zákonných ustanovení vyžaduje Tvé svolení, pak Tě vždy požádáme o Tvé výslovné svolení. Již jednou udělené svolení můžeš kdykoli odvolat a/nebo se můžeš proti budoucímu používání Tvých dat odvolat. V rámci zákonných ustanovení můžeme vyhodnocovat uživatelské profily pod pseudonymem pro účely reklamy, průzkumu trhu a ke zlepšení našich služeb, avšak pouze tehdy, pokud jsi nevyužil svého zákonného práva na odvolání využívání Tvých dat.

Osobní údaje třetím osobám neposkytujeme, ledaže by to bylo nutné k provádění nabízených služeb, ty jsi nám k tomu dal své svolení nebo pokud by bylo předání jinak přípustné na základě příslušných zákonných ustanovení.

Část našich služeb vyžaduje, abychom použili tzv. Cookies. Cookies jsou malá množství dat, která Tvůj internetový Browser ukládá na Tvém počítači. V Cookies lze ukládat informace o Tvých návštěvách na naší webové stránce. Většina Browserů je standardně nastavena tak, že Cookies akceptují. Ty však můžeš svůj Browser překonfigurovat tak, že Cookies odmítne nebo že se Tě předtím zeptá na potvrzení. Když Cookies odmítneš, může to mít však za následek to, že Ti ne všechny naše služby budou fungovat bezvadně. Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. Cookies, textové soubory, které se ukládají na Tvém počítači a které umožňují analýzu Tvého využívání webové stránky. Informace o Tvém využívání této webové stránky (včetně Tvé IP adresy), získané přes Cookie, se přenesou na server Googlu v USA a tam se uloží. Google použije tyto informace k tomu, aby vyhodnotil Tvé využívání webové stránky, aby sestavil reporty o aktivitách na webové stránce pro provozovatele webové stránky a aby poskytl další služby, spojené s využíváním webové stránky a používáním internetu. Google poskytne tyto informace popřípadě třetím osobám, bude-li to zákonem předepsáno nebo zpracovávají-li tyto třetí osoby tato data z pověření Googlu. Google v žádném případě nespojí Tvoji IP adresu s dalšími daty Googlu. Instalaci Cookies můžeš zabránit příslušným nastavením Tvého Browser softwaru; upozorňujeme Tě však na to, že v tomto případě nebudeš moci v celém rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky. Využitím této webové stránky prohlašuješ, že souhlasíš se zpracováním o Tobě poskytnutých dat Googlem způsobem a k účelům, popsaným shora. Mimoto čas od času používáme i analytické programy jiných poskytovatelů, abychom z tohoto získané poznatky anonymně nebo pod pseudonymem využili v rámci zákonných ustanovení k vytvoření požadované nabídky a k reklamním a marketingovým účelům. Tyto informace nepoužijeme v žádném případě jako vztažené na osobu, tzn. v přímé souvislosti s Tvým jménem.

Máš právo do osobních dat a nastavení Tvého uživatelského účtu, uložených k Tvé osobě, kdykoli nahlédnout a tato zkorigovat, doplnit nebo vymazat.

Pravidelně Ti budeme zasílat e-maily, abychom Tě informovali o novinkách na portálu. Tyto e-maily můžeš kdykoli ve svých nastaveních zpráv na portálu nebo e-mailem přes link, uvedený na konci každého e-mailu, odhlásit.

Náš Support zastihneš kdykoli na Skypu: redkisstoday nebo přes e-mailový Kontaktní formulář